Trần Vũ Khương
President / Board of Directors – Chủ Tịch

 

Đinh Kim Nguyệt
Vice President of Operations – Phó Chủ tịch

 

Cao Minh Trí
Board of Directors – Thành viên Hội Đồng Quản Trị

 

Đinh Thế Anh
Board of Directors – Thành viên Hội Đồng Quản Trị

 

Thùy Đỗ
Board of Directors – Thành viên Hội Đồng Quản Trị

 

Bình luận